Privacyverklaring

1 AVG- Privacyverklaring Localty- mei 2018

 

 

Algemene Verordening Gegevensverwerking- AVG PRIVACY VERKLARING

 

1.IDENTITEIT

 

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die Localty verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens. Bedrijfsgegevens:

 

Localty, onderdeel van GoodField Management - Westblaak 220, 3012 KP te Rotterdam.

Tel: 010-4363673

E-mail: contact@localty.nl

Website: www.localty.nl KvK: 24414768

 

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Localty kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Localty, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Localty verstrekt. Localty kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - voor- en achternaam - adresgegevens - telefoonnummer - e-mailadres

 

3. WAAROM HEEFT LOCALTY DEZE GEGEVENS NODIG?

 

Localty verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Tevens verwerkt Localty de persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende diensten binnen het kader van de met u mogelijk gesloten overeenkomst. Als Localty vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Localty u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

 

4. DELEN MET DERDEN

 

Localty verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als Localty vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw persoonsgegevens of deze deelt met derden, dan zal Localty u vooraf informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

 

5. WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van Localty worden de algemene bezoekersgegevens niet bijgehouden. Wel kan Localty persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Localty verstrekt. Localty kan in dat geval de persoonsgegevens verwerken zoals aangegeven in artikel 2 van deze privacyverklaring.

 

6.RECHTEN VAN CLIENTEN

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

7. UW PRIVACY RECHTEN

 

Het recht op dataportabiliteit (NIEUW): Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Ook kunt u vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder.

 

Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren. Bij het recht op dataportabiliteit moet Localty de gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Localty is daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te verstrekken. Hieronder zijn al uw privacy rechten in het kort omschreven:

 

7.1 Het recht op vergetelheid (NIEUW):

 

Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit recht houdt in dat Localty in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als u (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 

Niet meer nodig: Localty heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor Localty ze

   heeft verzameld of waarvoor Localty ze verwerkt.

Intrekken toestemming: De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Localty voor het

   gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

Bezwaar: De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een

   absoluut recht van bezwaar tegen directe marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de

   betrokkene zwaarder wegen dan het belang van Localty om de persoonsgegevens te verwerken.

Onrechtmatige verwerking: Localty verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen

   wettelijke grondslag is voor de verwerking.

Wettelijk: bepaalde bewaartermijn Localty is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Kinderen: De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website

   (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

 

7.2 Het Recht op inzage:

Dat is het recht om de persoonsgegevens die Localty van u verwerkt in te zien. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. U heeft het recht om te vragen welke gegevens Localty van u heeft. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’. Tevens moet Localty bij inzageverzoeken u ook laten weten:

 

Waarom Localty bepaalde gegevens verwerkt.

Welke soorten persoonsgegevens Localty verzamelt.

Indien van toepassing: aan welke organisaties Localty de persoonsgegevens doorgeeft. Dit geldt ook voor

   gegevens die Localty doorgeeft aan organisaties in andere landen of aan internationale organisaties.

Hoe lang Localty de persoonsgegevens bewaart.

Welke privacy rechten mensen hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of

   wissen, om Localty te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken als Localty

   hun persoonsgegevens verwerkt.

Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien van toepassing: van welke organisatie Localty persoonsgegevens heeft ontvangen als Localty deze niet

   zelf heeft verzameld bij de betrokken personen.

Indien van toepassing: op basis van welke logica Localty een geautomatiseerd besluit over iemand neemt.

 

7.3 Het Recht op rectificatie en aanvulling:

Het recht om de persoonsgegevens die Localty verwerkt te wijzigen. Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen. Localty is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die Localty verwerkt juist zijn. En dat Localty deze gegevens actualiseert als dat nodig is. Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor Localty die verwerkt, onjuist? Dan is Localty verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen. Dus ook als de klant Localty erop wijst dat zijn/haar gegevens niet kloppen of onvolledig zijn.

 

7.4 Derde partijen informeren:

Heeft Localty onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt? Dan moet Localty de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven. Als een betrokkene daar om vraagt, moet Localty ook vertellen welke organisaties zij op die manier heeft geïnformeerd.

 

7.5 Het recht op beperking van de verwerking:

Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Mensen hebben in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens.

 

7.6 Het recht op beperking van de verwerking:

Dit geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 

Gegevens zijn mogelijk onjuist: Geeft iemand aan dat Localty onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag

   Localty deze gegevens niet gebruiken zolang Localty nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

De verwerking is onrechtmatig: Localty mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de betrokkene wil niet

   dat Localty de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens later nog wil opvragen.

Gegevens zijn niet meer nodig: Localty heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor

   Localty ze heeft verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een

   rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.

Betrokkene maakt bezwaar: Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan

   moet Localty stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Localty dwingende gerechtvaardigde gronden

   voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Zo

   lang nog niet duidelijk is of de gronden van Localty zwaarder wegen, mag Localty de gegevens niet verwerken.

 

7.7 Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering.

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. Wilt u een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens? En zitten daar voor de betrokken persoon consequenties aan? Dan heeft deze persoon het recht zich te beroepen op dit artikel. Dat betekent dat u een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

 

7.8 Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking:

Geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’. Verwerkt Localty persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang? Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen – de mensen van wie u gegevens verwerkt – altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.

 

Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Localty stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Localty dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die te maken hebben met een rechtsvordering. Let op: zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Localty zwaarder wegen, mag Localty de betreffende gegevens niet verwerken. Localty stelt dan een beperking van de verwerking in.

 

7.9 Direct marketing:

Gebruikt Localty persoonsgegevens voor direct marketing? Dan hebben betrokkenen altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. Ook als het gaat om profilering voor deze marketingdoeleinden. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor direct marketing? Dan moet Localty hier hoe dan ook direct mee stoppen.

 

7.10 Het recht om bezwaar te maken:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Localty moet u informeren over het recht op bezwaar. Dit moet Localty doen uiterlijk op het moment van het eerste contact met de u. Localty informeert u hierover door middel van het privacyreglement.

Localty is verder verplicht om vanaf 25 mei 2018 verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

 

8. BEVEILIGEN

 

Localty neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Localty maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

9. KLACHTEN

 

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van door Localty verzamelde persoonsgegevens, neem dan meteen contact op met Localty, bereikbaar op de volgende manier:

 

Westblaak 220, 3012 KP te Rotterdam. Tel: 010-436 36 73 E-mail: contact@localty.nl

 

Localty zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van Localty m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met Localty bespreken.

 

Komt u er samen met Localty niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u deze niet met Localty kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten.

En met uw klacht/tip kun u namelijk ook bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegeven van alle Nederlanders.

 

Spoorstraat 200, 4811 BH Breda

 MENU  MENU